Chia sẻ Iphone 8 plus mất nguồn Ok

Iphone 8 plus chạm nguồn, remove tụ như trong hình ok.